Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Technický list ThermoShield GlossPlus

Download technický list v PDF

ThermoShield GlossPlus je číra ochranná vrstva pre náterové hmoty ThermoShield, ktorá obsahuje ÚV blokátor a je určená pre vnútorne aj vonkajšie použitie.

Zloženie

Vodou riediteľná akrylátová emulzia.

Oblasť aplikácie

ThermoShield GlossPlus zlepšuje čistitelnosť povrchov tvorených náterovou hmotou ThermoShield a zvyšuje ich mechanickú odolnosť. Prípravok ThermoShield GlossPlus znižuje membránovú funkciu povrchov ThermoShield.

Špecifické vlastnosti

ThermoShield GlossPlus je lesklý, rýchlo schnúci, má vysokú mieru pevnosti, neobsahuje žiadne rozpúšťadla a má veľmi nízku úroveň zápachu.

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

Podklad pre aplikáciu ThermoShield GlossPlus musí byť zásadne pevný, nosný, čistý a suchý.

Príprava podkladu

  • Pri aplikácii na náterové hmoty ThermoShield je treba dbať na dostatočné zaschnutie a vytvrdenie. Vytvrdzovanie produktov ThermoShield Exterieur, TopShield, TopCoat, Nature a History závisí na koncentrácii ÚV žiarenia a môže trvať až 36 dní.
  • Znečistenie je treba odstrániť vhodnými čistiacimi prostriedkami.

 

Spracovanie

Náter ThermoShield GlossPlus sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu iba je potrebné materiál pred aplikáciou a po dlhšom prerušení práce krátko, ale dôkladne premiešať. Je možné ho nanášať štetcom, valčekom alebo nástrekom. Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja a vziať do úvahy stratu vznikajúcu tvorbou rozstreku. Pri spracovaní je nutné rovnako dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota filmotvorného činidla (+10). To platí aj pre celkovú dobu schnutia. Doba schnutia druhej vrstvy je cca 4-5 hodín (+23 °C, 60% relatívnej vzdušnej vlhkosti). ThermoShield GlossPlus pomocou prírodného ÚV žiarenia vytvorí dvojitú sieťovou štruktúru a získa tak dostatočnú blokovaciu schopnosť najskôr až po niekoľkých dňoch, v závislosti na hrúbke vrstvy a klimatických podmienkach. 

Riedenie

ThermoShield GlossPlus sa spracováva neriedený.

Spotreba

Stredná spotreba náteru ThermoShield GlossPlus je cca. 65 ml/m2. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a savosti podkladu a je nutné ju zistiť pomocou skušobných náterov. Pri použití striekacej pištole je potrebné zohľadniť stratu materiálu v dôsledku rozstreku.

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovávaný po 4 až 5-tich hodinách.

 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Skladovanie a preprava

 

ThermoShield GlossPlus je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale.

Forma dodávky

10 litrov.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield GlossPlus pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield GlossPlus je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

  • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
  • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
  • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

  • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
  • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Pankstrasse 8A, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HSP s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012