Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Technický list ThermoShield History

Download technický list v PDF

ThermoShield History je vysoko kvalitný, difúzne priedušný fasádny náter s endotermickými účinkami na historické objekty, dostupný v mnohých farebných odtieňoch a pripravený k okamžitému použitiu. Vďaka svojmu zloženiu významne ovplyvňuje hydrodynamické a termické deje stavebných konštrukcií a to na princípe endotermickej membrány, ktorá odvádza vlhkosť a odráža tepelné žiarenie čím nemalou mierou prispieva k predĺženiu funkčnej životnosti stavby.

Zloženie

 • spojivo - vysoko elastické akrylátové živice
 • výplň - mikrokeramické duté guličky (vnútri obsahujúce inertný plyn)
 • farbivo - biela v podobe oxidu titaničitého, prípadne ďalšie farebné pigmenty

Oblasť aplikácie

ThermoShield History je odolný ochranný náter pre vápenné a vápenocementové omietky aj vápenocementové tehly v exteriéri. Výnimočné zloženie tohto náteru otvára veľa možností aplikácie prinášajúce efekt tepelnej ochrany ako v zimných tak i v letným obdobiach.

Špecifické vlastnosti

Má veľmi nízku emisivitu - povrch membrány vyžiari trikrát menej vlastného tepla ako napr. tehla alebo betón. Konštrukcia má o 30% vyššiu tepelnú kapacitu aj akumulačnú schopnosť.

Plní funkciu membrány - náter je variabilne difúzne otvorený. Zabraňuje atmosférickej vode prenikaniu do podkladu a súčasne umožňuje odparovanie vlhkosti z konštrukcie do exteriéru. Na podkladoch s difúznou schopnosťou sa zníži vlhkosť konštrukcie a tým sa zvýši vlastný tepelný odpor.

Má veľmi vysokú trvalú odrážavosť - späť do priestoru odráža až 86% slnečného žiarenia.

Náter je vysoko odolný voči agresívnym vplyvom životného prostredia ako je smog, ozón, kyseliny, soli a UV žiarenie. Je zbavený výparov a riedidiel, vykazuje vysokú stálosť farieb, je ťažko zápalný a tepelne ukľudňujúci.

Má historizujúci vzhľad - podľa požiadaviek pamiatkárov.

Parametre materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matný
jemnosť zrna DIN EN 13 300 jemné
pomer kontrastu, krycia schopnosť DIN EN 13 300 trieda 2
odolnosť proti obtreniu za vlhka DIN EN 13 300 trieda 2
tepelná vodivosť DIN 52616 λ = 0,27
hustota DIN 53217-2 1010 kg/m3
difúzny odpor Sd suchý priestor DIN 52615 1,3 m
difúzny odpor Sd vlhký priestor DIN 52615 0,7 m
odrážavosť slnečného žiarenia DIN 67507 86%
trieda horľavosti   B1
trieda horľavosti na dreve   B2
min. hrúbka vrstvy za sucha 250 µm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 12 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5 °C
farebné odtiene biela a naviac 4000 farebných tónov  
dodávané balenie plastové vedierka s obsahom 5 litrov a 12,5 litra  
penetrácia neošetrené a vsiakavé povrchy natrieť náterom ThermoShield FixPlus

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

ThermoShield History môžeme nanášať na všetky nosné, čisté, suché staré i nové omietky a neporušené staré nátery. Pre fungovanie energetických vlastností musí byť zaistená difúzna otvorenosť podkladu.

Príprava podkladu

 • Hrubá omietka, začisťované miesta: očistiť
 • Nové vápenné omietky: ošetriť penetračným prípravkom ThermoShield FixPlus
 • Nové vápenocementové omietky: fluátovať (fluorokremičitanom vápenatým) a ošetriť penetračným prípravkom ThermoShield FixPlus
 • Vápenocementové tehly: ošetriť penetračným prípravkom ThermoShield FixPlus
 • Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál umyť, odstrániť morením alebo vysokotlakovým čističom, poprípade prehriatou parou
 • Povrchy na ktoré sa náter neviaže: umyť, odmastiť, prebrúsiť

 

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním (Airless). Pri prvej aplikácii náteru je nutné naniesť dve vrstvy. Náter ThermoShield History sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu, je iba potrebné farbu pred aplikáciou krátko, ale dôkladne premiešať, najlepšie mechanicky (nie dlhšie ako 1 minútu pri minimálnych otáčkach). Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Použité spojivo vytvára dvojitú sieťovú štruktúru pôsobením UV žiarenia, z toho dôvodu je dôležité dbať na to, aby sa pracovalo pri dostatočnom dennom svetle. Po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. V prípade podkladov, ktoré viažu vodu a pri ktorých hrozí zvýšená zbytková vlhkosť, je nutné počítať po prvej vrstve náteru s vystupovaním vody na povrch. Pokiaľ tento prípad nastane, je nutné s ďalšou vrstvou počkať až do úplného vyschnutia. Tento jav nie je vadou, práve naopak súvisí bezprostredne s princípom účinku náteru ThermoShield History.

Náter ThermoShield History vytvorí úplne svoje vlastnosti až po 36 dňoch. 

Riedenie

ThermoShield History je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu. Výnimočne sa povoľuje nariediť disperziu a to maximálne do 5% objemových dielov vody, a takto nariedený materiál aplikovať iba nie príliš dostupných miestach ako sú špalety pri oknách, vnútorné rohy apod. Nedoporučuje sa nariedený materiál používať na ploche.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield History robí zhruba 300 ml/m2 pre vytvorenie účinnej minimálnej hrúbky vrstvy 250 µm na hladkom, a nie na silne vsiakavom povrchu. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a vsiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skúšobného náteru.

 

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovaný po 12 hodinách. 

Údržba

Náter je umývateľný vodou. 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Farebné odtiene

 

ThermoShield History môžeme tónovať vo farebných systémoch NCS, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance.

Skladovanie a preprava

ThermoShield History je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale.

Forma dodávky

5 litrov a 12,5 litra.

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield History pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield History je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

 • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
 • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

 • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
 • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Pankstrasse 8A, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HSP s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012