Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Technický list ThermoShield StuccoTex

Download technický list v PDF

ThermoShield StuccoTex je vysoko kvalitný, difúzne priedušná štrukturálna štuková omietka na akrylátovej baze. Je dostupná vo veľa farebných odtieňoch a pripravená k okamžitému použitiu. Vďaka svojmu zloženiu trvalo zlepšuje stav vlhkosti a tepelnú bilanciu stavby a to na princípe endotermickej membrány podľa DIN 13 300.

Zloženie

 • spojivo - vysoko elastické akrylátove živice
 • výplň - mikrokeramické duté guličky (vnútri obsahujúce inertný plyn), kremičitý piesok
 • farbivo - biela v podobe oxidu titaničitého, prípadne ďalšie farebné pigmenty

Oblasť aplikácie

ThermoShield StuccoTex je odolný ochranný povrch pre takmer všetky podklady umiestené v exteriéry, ktorý vytvára dekoratívnu štruktúru. Výnimočné zloženie tohoto náteru otvára množstvo možností aplikácie prinášajúci tepelný efekt ako v zimnom tak aj v letnom období.

Špecifické vlastnosti

Má veľmi nízku emisivitu - povrch membrány vyžaruje trikrát menej vlastného tepla ako napr. tehla alebo betón. Konštrukcia má o 30% vyššiu tepelnú kapacitu aj akumulačnú schopnosť.

Plní funkciu membrány - náter je variabilne difúzne otvorený. Zabraňuje atmosférickej vode v prenikaní do podkladu a súčasne umožňuje odparovaniu vlhkosti z konštrukcie do exteriéru. Na podkladoch s difúznou schopnosťou sa zníži vlhkosť konštrukcie a tým sa zvýši vlastný tepelný odpor.

Má veľmi vysokú trvalú odrážavosť - späť do priestoru odráža až 86% slnečného žiarenia. 

Náter je vysoko odolný voči agresívnym vplyvom životného prostredia ako je smog, ozón, kyseliny, soli a ÚV žiarenie. Je zbavený výparov a riedidiel, vykazuje vysokú stálosť farieb, je ťažko zápalný a tepelne ukľudňujúci.

Parametre materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matný
jemnosť zrna DIN EN 13 300 jemné
pomer kontrastu, krycia schopnosť DIN EN 13 300 trieda 2
odolnosť proti obtreniu za vlhka DIN EN 13 300 trieda 3
tepelná vodivosť DIN 52616 λ = 0,27
hustota DIN 53217-2 0,85 kg/dm3
difúzny odpor Sd suchý priestor DIN 52615 1,2 m
difúzny odpor Sd vlhký priestor DIN 52615 0,42 m
odrážavosť slnečného žiarenia DIN 67507 86%
trieda horľavosti   B1
trieda horľavosti na dreve   B2
min. hrúbka vrstvy za sucha 1-2 mm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 12 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5 °C
farebné odtiene biela a naviac 2000 farebných tónov  
dodávané balenie plastové vedierka s obsahom 20 kg  
penetrácia podľa podkladu TS StuccoPrimer, TS FixPlus, TS RustPrimer, TS ZinkPrimer

Pokyny k spracovaniu

Podklad

ThermoShield StuccoTex je možné nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavené korózie a mastnoty ako sú napríklad kovy, drevo, plasty, betón, stará a nová omietka, sádrokartón a neporušený starý náter. Pre zaistenie energetických vlastností musí byť zaistená difúzna otvorenosť podkladu. 

Príprava podkladu

 • Hrubá omietka, začisťované miesta: očistiť, fluátovať (fluorokremičitanom vápenatým)
 • Betón: očistiť a zvlášť dôkladne odstrániť zbytky separačného postreku bednenia, poprípade použiť vysokotlakový čistič
 • Drevo: previesť základný náter prostriedkom ThermoShielod Stucco Primer
 • Plast: preveriť priľnavosť (adhezivitu)
 • Kovy: podľa druhu kovu a namáhania použiť základní náter ThermoShield RustPrimer alebo ZinkPrimer
 • Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál omyť, odstrániť morením alebo vysokotlakovým čističom poprípade prehriatou parou - ako základný náter použiť ThermoShield Exterieur
 • Povrchy na ktoré sa náter neviaže: omyť, odmastiť, prebrúsiť
 • Savé podklady: previesť základný náter prostriedkom ThermoShielod Stucco Primer.

 

Spracovanie

Prevádza sa striekaním pomocou trychtýřové pištole, alebo vhodným mlynkom zo slimákovým podávačom. Aby bolo dosiahnuté rovnomernej štruktúry, je nutné dbať na jednotný smer a odstup pri nanášaní. Optimálna štruktúra sa dosiahne dvojvrstvovou skladbou omietky. Pred aplikáciou a po dlhšom prerušení práce materiál dôkladne mechanicky premiešať (nie dlhšie ako 1 minútu pri minimálnych otáčkach). Pri spracovaní je nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). To platí aj pre celkovou dobu schnutia. ThermoShield StuccoTex vyschne pomocou prirodzeného ÚV žiarenia už po niekoľkých dňoch v závislosti na hrúbke vrstvy a klimatických podmienkach. Po zaschnutí získa dostatočnú odolnosť. Omietka môže byť ďalej spracovávaná po 12 hodinách.

ThermoShield StuccoTex dosiahne úplne svojich vlastností až po cca. 36 dňoch. 

Riedenie

ThermoShield StuccoTex je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu. V žiadnom prípade neriediť vodou. 

Spotreba

Spotreba ThermoShield StuccoTex je zhruba 15 kg/12m2 pre vytvorenie účinnej minimálne hrubej vrstvy na hladkom, nesavom povrchu. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a nasiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skušobných nánosov. 

Doba schnutia

ThermoShield StuccoTex môže byť ďalej spracovávaný po 12 hodinách. 

Údržba

ThermoShield StuccoTex je umývateľný vodou. 

Čistenie nástrojov

Nástroje ihneď po upotrebení dôkladne prepláchnuť vodou a ďalej je nutné dbať pokynov výrobcu zariadenia. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

Farebné odtiene

ThermoShield StuccoTex je možné tónovať v pastelových odtieňoch farebných systémov NCS II, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance.

Skladovanie a preprava

ThermoShield StuccoTex je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.

Forma dodávky

15 kg

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

 

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield StuccoTex pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield StuccoTex je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

 • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
 • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

 • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
 • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Pankstrasse 8A, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HSP s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012